Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Rok 2015


1. október 2015

Zasadnutie klubu pri príležitosti 31. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2015 spojené s premietaním vybraných filmov

článok a fotky TU
 


8. september 2015 -    Zasadnutie Rady Klubu    
                                    (FEM SPU v Nitre)


21. august 2015 - účasť na gastrosúťaži na AGROKOMPLEXE 2015

NAJ poľno študent Matúš Krajčí sa 21. augusta stal súčasťou tímu gastrosúťaže vo varení kotlíkového guláša v rámci výstavy Agrokomplex.

článok a fotky TU


 

28. apríl 2015

Klub poľnohospdárskych odborníkov pri SPU v Nitre
zorganizoval medzinárodnú konferenciu

„Pôda ako spoločné bohatstvo občanov štátu“


Cieľová skupina: 
Konferencia je určená pre verejnú správu, vedeckú komunitu, študentov a podnikateľov hospodáriacich na pôde

Cieľ konferencie:

Filozofia konferencie vychádza z deklarácie Európskej charty o pôde (1972), kde sa konštatuje, že pôda je považovaná za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi. Ďalej sa uvádza, že pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj, ktorý musí byť chránený proti poškodeniu poľnohospodárskou činnosťou, eróziou, znečistením a degradáciou. Pričom ďalej sa v charte zdôrazňuje postavenie a úlohy vlády a štátnych orgánov a orgánov samosprávy, ktoré musia účelne plánovať, využívať a ochraňovať zdroje pôdy, podporovať výskum a interdisciplinárnu spoluprácu pri využívaní a ochrane pôdy. Nezanedbateľná požiadavka je kladená na osvetu verejnosti a vzdelávanie na všetkých úrovniach škôl v súvislosti s ochranou pôdy.

Z vyššie uvedeného vyplýva hlavný cieľ konferencie a to rozpracovať, posúdiť a zosúladiť pôdu ako bohatstvo ľudí s udržateľným rozvojom výroby poľnohospodárskych výrobkov, surovín a potravín a so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieckych oblastí.

Osnova (okruhy problémov): 

  1. Prienik legislatívou EÚ a SR a deklaráciou Európskej charty o pôde
  2. Poľnohospodárske sústavy a ochrana pôdy pred poškodením, eróziou, znečistením a degradáciou
  3. Výskum v oblasti využívania a ochrany pôdy
  4. Trh s pôdou, práva a povinnosti vlastníkov a užívateľov pôdy a nezrovnalosti pri ich uplatňovaní
  5. Verejné statky ako prínos pri tvorbe životného prostredia a rozvoja vidieckych oblastí
  6. Úloha vlády, štátnych orgánov a samosprávy pri zveľaďovaní bohatstva občanov štátu – pôdy pre budúce generácie (pôdna politika)
  7. Oceňovanie pôdy, daňová a odvodová politika štátu

viac na: http://poda2015.wbl.sk/


 

8. apríl 2015 -             Casting súťaže NAJ poľno študent/študentka SPU 2015
                                    (FEM, SPU v Nire)


 

26. marec 2015 -         Účasť v odbornej porote na finále stredoškolskej súťaže NAJ agro dievča,

                                     chlapec 2015 (Agrokomplex Nitra)


18. február 2015

- otvorené zasadnutie Rady Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU
(v zasadačke FEM, SPU)

Program zasadnutia:

1.)    Predstavenie a prijatie nových členov Klubu
2.)    Príprava konferencie (28. apríl 2015, stanovenie témy, cieľa konferencie, prednášajúci..., súčaťou bude finále                   súťaže pre študentov SPU
3.)    Súťaž NAJ poľno študetn/študentka
4.)    Rôzne
            - Rozpočtové obdobie 2015-2020 (+ diskusia)
            - Návrh loga KPO
            - ďalšie

Hostia zasadnutia:
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI))


 

16. február 2015 -        Účasť v odbornej porote na semifinále stredoškolskej súťaže

                                      NAJ agro dievča, chlapec 2015 (Agrokomplex Nitra)

TOPlist